Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website, het benutten van de gebruiksmogelijkheden die deze website biedt, op alle informatie die op deze website staat en op alle eventuele diensten die via deze website worden aangeboden tenzij daarop andere voorwaarden van Eurovet Nederland BV (hierna: Eurovet) van toepassing worden verklaard.

Deze website kan diergeneeskundige medische informatie en informatie over gebruik van diergeneeskundige medicijnen bevatten. De informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als substituut voor professioneel advies dat verstrekt wordt door een dierenarts. Voor het stellen van diagnoses of (medicinale) behandelmethoden is de informatie op deze website niet geschikt.

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden en de getoonde regelgeving, enkel te worden beschouwd als algemene informatie bestemd voor de Nederlandse markt, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Eurovet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. Eurovet is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van gebruik van (de informatie op) deze website noch voor de eventuele (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te gebruiken. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Eurovet is ook niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals maar niet beperkt tot de mogelijkheid dat dergelijke berichten Eurovet door welk technisch falen dan ook niet bereiken of de mogelijkheid dat derden dergelijke berichten onderscheppen. Eurovet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van of samenhangende met de toezending van informatie via deze website of per e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

Eurovet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, waar gebruikers van deze site ondanks de door Eurovet genomen standaard voorzorgsmaatregelen op de site mee geconfronteerd zouden kunnen worden, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Eurovet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elke tijdstip te wijzigen.

De website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Eurovet heeft geen zeggenschap over de inhoud over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Eurovet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Intellectueel eigendom

Tenzij expliciet anders aangegeven, komen alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de site toe aan Eurovet. Het maken van een (digitale) kopie mede inhoudende het opslaan van enig onderdeel van de website is - behoudens nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Eurovet - slechts toegestaan voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het aanleggen van hyperlinks naar de website Eurovet is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepagina van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurovet. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toegezonden berichten

Informatie die via deze website of per e-mail wordt toegezonden naar Eurovet is niet beveiligd. De toegezonden informatie wordt geacht niet van vertrouwelijke aard te zijn. Eurovet heeft, tenzij expliciet anders aangegeven te allen tijde het recht om de inhoud van door u danwel door of namens uw bedrijf gezonden digitale berichten te gebruiken en in voorkomende gevallen op welke wijze dan ook te exploiteren. De verzending van een bericht aan Eurovet impliceert een volledige vrijwaring voor (de gevolgen van) gebruik van het bericht.

Slotbepalingen

Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden nietig mocht zijn zullen partijen de inhoud van deze bepaling vervangen door een bepaling waarvan het resultaat zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige bepaling.

Op het gebruik van deze website en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele conflicten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Privacy

Eurovet verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op een vrijwillige basis actief worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een klantenregistratie of een contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Eurovet toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Eurovet met het oog op klantenbeheer inhoudende:

- de mogelijkheid tot communicatie met de bezoeker;
- het verzenden van informatie over de producten en diensten van Eurovet;
- het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie;
- het onderhouden van het contact met de betrokkenen;

Bezoeker heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van de bezoeker of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen Eurovet en de bezoeker is verbroken.

De bezoeker kan zijn / haar aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot e-mail.